Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 19/04/2024

Khi nào công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu?

Theo VietQ 13:31 20/09/2019

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Hiểu đơn giản hơn, công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần và được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Cổ phiếu của công ty cổ phần

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.

Khi xem xét cổ phiếu của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt thành các loại cổ phiếu như sau:

- Cổ phiếu được phép phát hành

- Cổ phiếu đã phát hành

- Cổ phiếu quỹ

- Cổ phiếu đang lưu hành.

Khi nào công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu?

Một công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đổng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán của công ty.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi tức là ví dụ năm nay năm 2015 thì hoạt động kinh doanh năm 2014 của bạn phải có lãi, không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán.

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp.

- Các điều kiện khác nếu thuộc các trường hợp đặc thù.

Chúng ta thường cho rằng chỉ có công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu, tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/khi-nao-cong-ty-co-phan-duoc-phat-hanh-co-phieu-d61932.html

Bạn đang đọc bài viết Khi nào công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu? tại chuyên mục Chứng khoán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chứng khoán