Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 12/04/2024
Có thể thấy các chỉ số sang đầu tháng mới đã phục hồi mạnh và đồng đều. Theo chuyên gia tiền ảo Tom Lee, ông cho biết: "Đừng sợ! Bitcoin chỉ đang tuân theo ‘Quy tắc 10 ngày tốt nhất".
1 7 8 9 10 ... 11