Theo bản cáo bạch, tính đến 28/11/2020, BAB có 9 cổ đông tổ chức (26.13 triệu cp) nắm giữ 3.68% vốn và 148 cổ đông cá nhân (682.37 triệu cp) nắm giữ 96.3%.

Tại thời điểm 30/09/2020, BAB có 2 công ty con mà Ngân hàng đang nắm giữ 100% vốn là Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản BAB (BAB AMC) và Công ty TMHH Kiều hối Bắc Á.

Nguồn: Vietstock.vn