Hà Nội, Thứ Tư Ngày 24/04/2024

Hỗ trợ tiền cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

nguoiduatin 16:24 11/07/2022

Dự thảo Thông tư đã có hướng dẫn xác định đối tượng doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Dự thảo Thông tư quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ trong đó bộ công cụ đo lường, đánh giá, công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững là bộ các tiêu chí, tiêu chuẩn dùng để xác định một mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn hoặc mô hình kinh doanh bao trùm hoặc mô hình kinh doanh bền vững khác (sau đây gọi tắt là bộ công cụ).

Tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức có tư cách pháp nhân có tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ hoặc thực hiện hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh bền vững) là doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh bền vững và được đánh giá, công nhận bởi các bộ công cụ đo lường, đánh giá, công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo quy định tại Thông tư này.

Hướng dẫn xác định đối tượng doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Theo Điều 10 Dự thảo Thông tư quy định, doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước khi đáp ứng các tiêu chí sau: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; là doanh nghiệp được các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững đánh giá thông qua bộ công cụ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư này.

Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định trên sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn Luật. Nội dung và định mức hỗ trợ được quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư này.

Doanh nghiệp có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Chương trình đăng ký nhu cầu hỗ trợ với các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững. Các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương để triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, hỗ trợ đào tạo trực tiếp về kinh doanh bền vững: Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về kinh doanh bền vững; miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững khi tham gia khóa đào tạo về kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về kinh doanh bền vững: Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp; miễn phí tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác).

Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp: Doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại doanh nghiệp nhưng không quá 1 khoá/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 3 học viên/doanh nghiệp/năm.

Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và không quá 2 học viên/doanh nghiệp/năm.

Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 3 học viên/doanh nghiệp/năm.

Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu đồng/khoá/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ công nghệ bao gồm: Tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn lựa chọn giải pháp chuyển đổi số.

Dự thảo nêu rõ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Đối với hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Dự thảo Thông tư quy định hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Về hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, Dụ thảo Thông tư quy định hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ 100% hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, môi trường nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, môi trường nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ bền vững nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm bền vững mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ bền vững, mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ bền vững nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư nhưng không quá 200 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp: Hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Cụ thể, hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và không quá 2 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử quốc tế.

Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại, sự kiện về kinh doanh bền vững nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ bền vững nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về kinh doanh bền vững nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp.

Tuệ Minh

Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/ho-tro-tien-cho-doanh-nghiep-tu-nhan-kinh-doanh-ben-vung-a559564.html

Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ tiền cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần