Hà Nội, Thứ Hai Ngày 24/06/2024
Tổng số hàng tồn kho năm 2018 của các tập đoàn, tổng công ty là 146.811 tỷ đồng, chiếm 6%/Tổng tài sản. Trong đó, đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) với giá trị hàng tồn kho là 24.7