Hà Nội, Chủ nhật Ngày 19/05/2024

Tổng tài sản của FLC giảm gần 1.200 tỷ đồng sau soát xét

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 07:26 01/09/2021

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản sau soát xét của Tập đoàn FLC là 30.841 tỷ đồng, thấp hơn xấp xỉ 7.000 tỷ so với ngày đầu năm nay và giảm gần 1.200 tỷ so với trước soát xét.

Tập đoàn FLC mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét cho thấy tổng tài sản tại ngày 30/6 là 30.841 tỷ đồng, giảm 1.191 tỷ so với báo cáo tự lập. Trong đó, tài sản ngắn hạn sụt 742 tỷ và tài sản dài hạn giảm 449 tỷ.

Cụ thể, khoản mục biến động nhiều nhất là phải thu ngắn hạn, giảm 1.195 tỷ đồng. Trái lại, giá trị hàng tồn kho tăng 453 tỷ, chủ yếu do điều chỉnh tăng hàng hóa bất động sản.

Ở bên phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng thêm 716 tỷ chủ yếu do thay đổi của khoản phải trả ngắn hạn khác, trong khi nợ dài hạn giảm 1.909 tỷ, đa phần do điều chỉnh phải trả dài hạn khác.

Văn bản giải trình của Tập đoàn FLC chỉ nói về những biến động trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, không giải thích thay đổi trên bảng cân đối kế toán.

Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản ngày cuối quý II là hơn 68%, cao gấp đôi tỷ lệ vốn chủ/tổng tài sản.

Sau soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm nay là 4.239 tỷ đồng, tăng 412 tỷ (tương đương gần 11%) so với trước soát xét. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán điều chỉnh tăng tới 512 tỷ nên tập đoàn chuyển từ lãi gộp 58 tỷ thành lỗ gộp 41 tỷ.

Doanh thu tài chính điều chỉnh tăng thêm 149 tỷ sau soát xét, chi phí tài chính tăng 14 tỷ. Kết quả là lợi nhuận sau thuế giảm từ 64,6 tỷ còn 63,5 tỷ đồng.

FLC cho biết nguyên nhân có các chênh lệch trên là do điều chỉnh một số giao dịch hợp nhất.

Nửa đầu 2020, FLC ghi nhận lỗ thuần 2.790 tỷ đồng. Có thể thấy, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay đã có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/tong-tai-san-cua-flc-giam-gan-1200-ty-dong-sau-soat-xet-d109247.html

Bạn đang đọc bài viết Tổng tài sản của FLC giảm gần 1.200 tỷ đồng sau soát xét tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần